Terapia Rodzin
Terapia Rodzin

Na czym polega terapia rodzin w naszym ośrodku?

Rodzina jest systemem, w którym zmiana w funkcjonowaniu jednego z jej członków pociąga za sobą zmianę całej jej struktury i wszystkich pozostałych członków. W systemie rodzinnym stale zachodzą zmiany, a rodzina przechodzi przez etapy, które w naturalny sposób doprowadzają do konfliktów, problemów czy kryzysów.

Terapia rodzin zakłada, że sposób funkcjonowania danej osoby, przeżywane przez nią problemy, należy widzieć w szerokim kontekście układu rodzinnego, w jakim żyje. Zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób. Problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. mogą być dla psychoterapeuty sygnałami, że wsparcia terapeutycznego potrzebuje cały system rodzinny.

Jest to forma pomocy, która pozwala na przyjrzenie się dynamice, zasadom i interakcjom panującym w rodzinie. Obecność wszystkich członków rodziny umożliwia obserwację problemu w kontekście całego systemu rodzinnego, czyli tego, jak przeżywają go wszyscy i poszczególni członkowie rodziny, a nie tylko osoba, która manifestuje problem.

Praca psychoterapeuty i rodziny nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach, tj. sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowańPoprzez korzystanie z już istniejących zasobów w rodzinie, terapeuta pomaga wszystkim osobom wspólnie pracować nad zrozumieniem występujących trudności i nad rozwiązaniem problemu.

Rozpoczęcie terapii rodzinnej poprzedza konsultacja rodzinna, w trakcie której określane są wspólnie potrzeby i możliwości jej prowadzenia. Ponieważ każda rodzina jest inna, nie ma też jednego identycznego  schematu pracy w ramach tej terapii. Metoda ta jest dostosowana do wyjątkowości każdego systemu rodzinnego i jego gotowości do zmiany.

W naszym Ośrodku proponujemy  dwie podstawowe formy współpracy z rodzinami:

 • Pierwsza  polega na regularnych spotkaniach  terapeuty z rodziną. W sesjach terapeutycznych, na ogół, uczestniczą wszyscy mieszkający razem członkowie rodziny, jednak, w zależności od poruszanych tematów, mogą to być tylko niektórzy członkowie rodziny – np. tylko rodzice lub tylko dzieci.
 • Druga, bazuje na autorskiej formie pracy opracowanej przez Krakowskie Centrum Terapii Mały Książę w oparciu o metodę pracy zwaną „Setting w pudełku”. Pierwsze konsultacje prowadzone są przez dwóch terapeutów. Jeden terapeuta zbiera wywiad z rodzicami, podczas gdy drugi –  równolegle podejmuje pracę z dzieckiem. Po kilku wstępnych konsultacjach terapeuci formułują wspólną diagnozę problemu, z jakim rodzina zwróciła się o pomoc.

Przebieg dalszej terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może przybrać formę wsparcia wychowawczego dla rodziców (dowiedz się więcej o konsultacjach rodzicielskich tutaj: Link), bądź systematycznych spotkań rodziny z terapeutą/terapeutami, terapii par lub  psychoterapii indywidualnej dorosłego lub dziecka.

Z pomocy terapeuty rodzinnego warto skorzystać, w przypadku:

 • gdy postawa czy zachowanie jednego członka znacząco dezorganizuje życie rodzinne i destruktywnie wpływa na innych członków rodziny,
 • kiedy rodzina przeżywa kryzys życiowy – mogą to być sytuacje losowe np. utrata pracy, zmiana środowiska, lub będące wynikiem nierozwiązanych konfliktów w obrębie rodziny, rozwód rodziców,
 • stanu ciągłego napięcia w rodzinie,
 • niepokojących rodziców zachowań dziecka oraz towarzyszenia im poczucia, że mają z nim coraz słabszy kontakt,
 • choroby jednego lub więcej członków rodziny,
 • chorób psychosomatycznych (nieustępujących mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego),
 • trudności w relacjach rodzice-dziecko,
 • chęci poprawy relacji w rodzinie.W wyniku pomyślnie zakończonej terapii rodzinnej korzyści odnosi nie tylko jedna osoba, ale wszyscy członkowie rodziny.

Zasady współpracy

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut lub 80 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniona jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań z terapeutą.
 • W przypadku spóźnienia, sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego: uczy dziecko granic, określonego rytmu, w którym rzeczy mają swój początek i koniec.
 • Koszt jednej sesji wynosi od 250 zł do 300zł
 • Na terapię rezerwujemy konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności para pokrywa 100% kosztów sesji.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływania sesji sms-em, zarówno psychoterapeuta, jak i pacjenci potwierdzają otrzymanie smsa.
 • W przypadku długotrwałych chorób i innych sytuacji losowych istnieje możliwość zawieszenia terapii i powrotu do niej po ustalonym z terapeutą czasie.
 • Nieobecność na sesji bez uprzedzenia i informacji albo nieuiszczenie zaległej opłaty oznacza rezygnację z dalszych konsultacji.
 • W przypadku odwołania sesji przez terapeutę, zobowiązany jest on do zaproponowania innego terminu spotkania.
 • Udział w terapii jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie pacjenci mają możliwość przerwania konsultacji (informację przekazuje się podczas spotkania) z opcją jednej sesji domykającej, dającej możliwość przetrwania chwilowego kryzysu związanego z eksploracją treści życia psychicznego.
 • Sesja terapeutyczna  odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie).
 • Przed rozpoczęciem właściwej psychoterapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.
 • Nie wydajemy zaświadczeń i opinii, które mogłyby dotyczyć przebiegu i treści terapii lub konsultacji.

Nasi psychoterapeuci prowadzący terapię:

 • Anna Maj-Łakomska
  Anna Maj-Łakomska

  Kwalifikacje uzyskała w ramach 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz 2,5-letniego  Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny rekomendowanego przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. 

  Doświadczenie zdobywa m.in. w PPP Nr 2 w Rzeszowie prowadząc terapię rodzin i par, w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2, w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją grupową certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii.

  Specjalizuje się w  psychoterapii par i terapii rodzinnej. Prowadzi także konsultacje rodzicielskie, wychowawcze.

 • Magdalena Mróz
  Magdalena Mróz

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz terapeutycznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

  Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin oraz poradnictwie dla rodziców.

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Lenartowicza 17a/63 ul. Lenartowicza 17a/63
  35-051 Rzeszów
TOP