Psychoterapia Młodzieży
Psychoterapia Młodzieży

Na czym polega psychoterapia młodzieży w naszym ośrodku

Jeśli Twoje nastoletnie dziecko ma trudności adaptacyjne w szkole, jest nieśmiałe, zmaga się z lękami, pojawiają się u niego zaburzenia zachowania (m.in. wybuchy agresji, nadpobudliwość, absencja szkolna), ma niską samoocenę warto skorzystać z formy pomocy, jaką jest psychoterapia młodzieży.

„Okres dojrzewania to głęboki kryzys psychiczny, o którym napisano, że to „czas małej śmierci”, kiedy unicestwieniu ulega nasze dzieciństwo, nasza omnipotencja, poczucie omnipotencji naszych rodziców. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy stajemy się w wymiarze biologicznym, psychologicznym, społecznym i rodzinnym kimś zupełnie innym. To bardzo trudne. Dla dziecka i dla rodziny.” dr Maciej Pilecki.

Pomoc psychoterapeuty obejmuje profesjonalne wsparcie w trudnościach związanych z czasem dorastania. W ciągu kilku lat nastolatek musi zaadaptować się do fizycznych zmian w ciele, zmian roli społecznej, zmian w osobowości, w postawach wobec własnej i przeciwnej płci. To wyzwanie może powodować różne problemy psychologiczne i emocjonalne. Skuteczne pokonywanie trudności wieku adolescencji wymaga stabilnego poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji i tego, co się za nimi kryje oraz strategii radzenia sobie z czynnikami stresogennymi.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Obecni są na nim rodzice wraz z nastolatkiem. Spotkanie rozpoczyna się od wywiadu z opiekunami celem poznania dotychczasowego przebiegu rozwoju dziecka, systemu rodzinnego oraz zebrania informacji o psychospołecznym funkcjonowaniu nastolatka. Rodzice mają możliwość upewnienia się, że nastolatek będzie pracował w bezpiecznej atmosferze pod opieką profesjonalistów. Wyrażają również zgodę na dalszą pracę ich dziecka z terapeutą.

W dalszej kolejności, terapeuta pracuje z nastolatkiem indywidualnie. Wstępne konsultacje obejmują od 3 do 6 spotkań i trwają do momentu postawienia wstępnej diagnozy problemu. Wówczas, na spotkanie ponownie zapraszamy rodziców celem omówienia postawionej diagnozy i planu dalszej pracy terapeutycznej.

W razie potrzeby nastolatek kierowany jest na konsultację psychiatryczną lub pedagogiczną. W niektórych przypadkach, po pierwszej konsultacji rodzice mogą otrzymać sugestię o  podjęciu terapii rodzinnej, terapii par lub psychoterapii indywidualnej.

Terapia w nurcie psychodynamicznym różni się od innych metod terapeutycznych szerszym spojrzeniem na niepokojące Rodziców objawy pojawiające się u ich dzieci. Skupiając się wyłącznie na zachowaniu nastolatka, umyka nam istota problemu. Każde zachowanie niesie ze sobą ważne informacje o wewnętrznym życiu dziecka, których czasem nie potrafi w inny sposób uzewnętrznić. Terapeuta pojawiające się u nastolatka trudne zachowania, traktuje jako drogowskazy do znalezienia pierwotnej przyczyny tych trudności.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Nie każdy problem wychowawczy jest koniecznym powodem do wizyty w gabinecie psychologicznym. Często pomoc dla nastolatka znajduje się w obszarze możliwości rodziców.  Jednak zdarzają się sytuacje, gdy pomimo rodzicielskich starań i dobrych chęci, nastolatek wciąż nie radzi sobie z wyzwaniami wieku dojrzewanie, a uciążliwe, destruktywne objawy się nasilają. Wówczas, skorzystanie z pomocy specjalisty jest wręcz konieczne i niezastąpione.

Pomagamy nastolatkom doświadczającym:

 • zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego (mają niską lub chwiejną samoocenę, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, trudno nawiązują kontakt z dorosłymi i/lub rówieśnikami),
 • trudności szkolnych lub całkowitego braku zainteresowania kontynuacją edukacji,
 • zaburzeń zachowania  (nadpobudliwości, impulsywności, agresywności, trudnościami w dostosowaniu się do norm i zasad, przemocy rówieśniczej),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksji, bulimii, otyłości),
 • trudności związanych z sytuacją rodzinną (rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba),
 • zaburzeń nerwicowych, ataków lęku i paniki (fobii społecznej),
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctwa),
 • depresji lub długotrwałego obniżenia nastroju,
 • zachowań autodestrukcyjnych i skłonności samobójczych (samookaleczania),
 • uzależnień,
 • traumy (udział w wypadku, śmierci bliskiej osoby),
 • przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej,
 • chorób psychosomatycznych (nieustępujących mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego).

Zasady współpracy

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniony jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań z terapeutą, co najmniej raz w tygodniu.  Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii psychodynamicznej jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja, a o taką trudno, gdy spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego: uczy nastolatka granic, określonego rytmu, w którym rzeczy mają swój początek i koniec.
 • Koszt jednej sesji wynosi 150 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji.
 • Na terapię rezerwujemy dla nastolatka konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty przez Rodzica, uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności, Rodzic pokrywa 50% kosztów sesji albo 100% w przypadku, gdy anulowanie nastąpi w terminie krótszym niż 6 h przed planową sesją.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływania sesji sms-em, zarówno terapeuta, jak i Rodzic potwierdzają otrzymanie smsa.
 • W przypadku długotrwałych chorób i innych sytuacji losowych istnieje możliwość zawieszenia terapii i powrotu do niej po ustalonym z terapeutą czasie.
 • Nieobecność na sesji bez uprzedzenia i informacji albo nieuiszczenie zaległej opłaty oznacza rezygnację z dalszych konsultacji.
 • W przypadku odwołania sesji przez terapeutę, zobowiązany jest on do zaproponowania innego terminu spotkania.
 • Terapia może wzbudzić czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania nastolatka, np. zmian nastroju, labilności emocjonalnej, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii. W trakcie trwania terapii, zwykłym i naturalnym zjawiskiem jest tzw. „opór terapeutyczny”, który często przybiera formę chęci rezygnacji z kontaktu z psychologiem, szukaniem „wymówek”, podważaniem autorytetu terapeuty, itp.
 • W przypadku chęci rezygnacji z terapii z jakichkolwiek powodów prosimy o umożliwienie nam przeprowadzenia jednej sesji domykającej. Jest to niezmiernie ważne dla nastolatka, gdyż daje mu poczucie zakończenia określonego procesu – nawet gdy z różnych powodów proces ten może być negatywnie oceniany. 
 • Do podjęcia właściwej terapii niezbędna jest zgoda obojga prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice nastolatka uczestniczą w procesie psychoterapii poprzez okresowe konsultacje z psychoterapeutom

Nasi psychoterapeuci prowadzący terapię:

 • dr Olga Kurek-Ochmańska
  dr Olga Kurek-Ochmańska

  Psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Z wykształcenia socjolożka, medioznawczymi, stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel akademiki z 15-letnim stażem.  

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidulanej dorosłych i młodzieży. W pracy terapeutycznej skupia na leczeniu zaburzeń osobowości. Ponadto pracuje z pacjentami z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami nastroju, lękami, osobami mającymi problem w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji. 

  Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

  Doświadczenie terapeutyczne zdobywa w Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 • Ewa Steliga
  Ewa Steliga
  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także poprzez udział w wykładach i seminariach dotyczących problematyki życia psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.
   
  Swoje doświadczenie zdobywała pracując z rodzinami i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi Psychoterapię dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, z problemami na tle nerwicowym, osobom w depresji, przechodzącym przez kryzysy związane ze zmianą pełnionych ról, a także z zaburzeniami osobowości.

   

 • Gabriela Woś
  Gabriela Woś

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

  Doświadczenie zawodowe zdobywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące, gdzie pracuje z młodzieżą oraz w Zespole Szkół w Czarnej pracując jako pedagog specjalny. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i  kursach poświęconych tematyce psychoterapii.

  W gabinecie  prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

   

 • Magdalena Mróz
  Magdalena Mróz

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz terapeutycznego. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

  Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin oraz poradnictwie dla rodziców.

 • Maja Gumuła
  Maja Gumuła

  Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

  Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz
  w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących psychoterapii i problemów życia psychicznego.

  Prowadzi Psychoterapię dorosłych, młodzieży i par. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

  Pomaga osobom borykającym się z zaburzeniami osobowości, przechodzącym przez kryzysy rozwojowe, związanymi z biegiem życia i zmianą pełnionych ról, a także doświadczającymi nagłych utrat. Pracuje pod stałą superwizją.

 • Małgorzata Gorzelnik
  Małgorzata Gorzelnik

  Małgorzata Gorzelnik, magister psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii i psychologii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapeutów. 


  Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie, skierowane do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w procesie wychowawczym dzieci oraz ukształtować właściwe metody odziaływań. 

 • Paweł Kopeć
  Paweł Kopeć

  Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

  Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
  z innymi.

 • Tomasz Guzik
  Tomasz Guzik  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, dotyczących psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapueutów. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Osmeckiego 23a/1
  35-506 Rzeszów
 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 Ul. Jagiellońska 10/3
  Rzeszów 35-025
TOP