Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna

Na czym polega?

Są to indywidualne, regularne spotkania z wybranym psychoterapeutą, których celem jest poznanie źródeł pojawiających się trudności, praca nad nimi, a w rezultacie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemów oraz poprawienie satysfakcji życiowej. Terapia poprzedzona jest dwoma lub trzema spotkaniami konsultacyjnymi, które służą rozeznaniu trudności, poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej pacjenta, jego planów i zamierzeń. Początkowe sesje służą również rozmowie nad motywacją do podjęcia terapii, ustaleniu celów terapii oraz oczekiwań pacjenta wobec psychoterapii i prowadzącego.

Fundamentalnym założeniem podejścia psychodynamicznego jest istnienie nieuświadomionych mechanizmów wewnętrznych, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych (w przeszłości) konfliktów intrapsychicznych, które w znacznej mierze decydują o podejmowanych przez człowieka działaniach i przeżywanych emocjach.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, obustronnie zaakceptowaną więź między pacjentem a terapeutą. Głównym narzędziem wykorzystywanym w terapii jest dialog terapeutyczny. Pomaga on pacjentowi wniknąć w głębię przeżywanych problemów, dojrzeć wewnętrzne, nierozwiązane konflikty oraz wynikające z nich mechanizmy funkcjonowania. Psychoterapeuta jest swego rodzaju przewodnikiem w zrozumieniu wewnętrznego świata pacjenta.

Drugim podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest mechanizm przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Pojawia się on w trakcie procesu terapeutycznego, gdy pacjent zaczyna „przenosić” na terapeutę uczucia, które w przeszłości żywił względem ważnej dla niego osoby, najczęściej jednego z rodziców. Dzięki silnej i bezpiecznej relacji z terapeutą, pacjent ma szansę przeżyć te uczucia ponownie, aby uświadomić sobie ich istnienie i siłę ich wpływu na własne motywacje i budowane relację z innymi. Jest to tym samym szansa na trwałe zmiany w jego osobowości, mogące stać się bazą do wypracowania skuteczniejszych i mniej uciążliwych schematów zachowań.

Przebieg dalszej terapii zależny jest od diagnozy problemów. Może on przybrać formę terapii ekspresywno-wglądowej lub terapii wspierającej. Wybór odpowiedniej formy leczenia proponuje terapeuta, w oparciu o potrzeby i możliwości pacjenta.

W porównaniu do innych metod psychoterapeutycznych nurt psychodynamiczny pozwala nie tylko zminimalizować uciążliwe objawy, ale przede wszystkim umożliwia uzyskanie trwałej poprawy w funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz prowadzi do poprawy jakości życia.

Z pomocy terapeutycznej warto skorzystać, gdy doświadczasz:

 • zaburzeń lękowych, nerwicowych, emocjonalnych,
 • zaburzeń nastroju (depresyjnych, uczucia ogólnego rozbicia i braku energii czy sensu życia),
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń jedzenia (anoreksji, bulimii, otyłości),
 • zaburzeń psychosomatycznych (nieustępujących mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego),
 • kryzysu życiowego (śmierci bliskiej osoby, utraty pracy, rozwodu, przewlekłej choroby somatycznej),
 • trudności w relacjach społecznych, partnerskich czy rodzinnych (problemów z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem bliskich relacji, poczucia osamotnienia, konfliktowych lub niesatysfakcjonujących związków emocjonalnych),
 • traumy wieku dziecięcego lub młodzieńczego (przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej),
 • chęci głębszego zrozumienia siebie i poznania przyczyn i motywów podejmowanych działań i decyzji.

Ogólne zasady współpracy:

 • Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 45/50 minut.
 • Częstotliwość spotkań uzależniony jest od diagnozy problemu, zwykle jest to 1 – 2 spotkania w tygodniu. Niezmiernie istotnym jest regularność spotkań z terapeutą, co najmniej raz w tygodniu. Czynnikiem decydującym o skuteczności terapii psychodynamicznej jest bezpieczna, pełna zaufania i akceptacji relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, a o taką trudno, gdy spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.
 • W przypadku spóźnienia sesja nie zostaje przedłużona i podlega całościowej opłacie. Niespóźnianie się na sesje terapeutyczne jest ważne nie tylko z uwagi na sprawy organizacyjne, ale jest też częścią procesu terapeutycznego.
 • Koszt jednej sesji wynosi 170 zł. Płatność następuje gotówką po każdej zakończonej sesji. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość płatności przelewem (po uprzednim uzgodnieniu z terapeutą).
 • Na terapię rezerwujemy dla pacjenta konkretny termin w tygodniu. Dlatego odwołanie wizyty przez pacjenta, uniemożliwia nam zapisanie innej osoby na ten termin. Przyjmujemy zatem zasadę, że w sytuacji nieobecności, pacjent pokrywa 100% kosztów sesji.
 • Pacjent ma prawo do odwołania 1 sesji na kwartał bez ponoszenia kosztów finansowych, pod warunkiem, że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.
 • W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia sesji w ustalonym z terapeutą terminie.
 • W przypadku odwoływanie sesji sms-em, zarówno psychoterapeuta, jak i pacjent potwierdzają otrzymanie smsa.
 • Nieobecność pacjenta na 2 sesjach z rzędu bez uprzedzenia psychoterapeuty albo nieuiszczenie 2 zaległych opłat będzie oznaczać rezygnację Pacjenta z dalszej psychoterapii.
 • Udział w psychoterapii jest dobrowolny. Dlatego na każdym etapie pacjent ma możliwość przerwania terapii (informację przekazuje się podczas spotkania) z opcją 2 sesji domykających, które mogą jeszcze dawać możliwość kontynuowania pracy (np. gdy był to kryzysowy etap relacji).
 • Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta, np. pogorszenia się nastroju pacjenta, pojawienia się smutku, zniechęcenia, apatii. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.
 • Sesja terapeutyczna odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie).
 • Przed rozpoczęciem terapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny – obejmujący zasady i ramy terapii, określające m.in. czas trwania sesji, ich częstość oraz kwestie ewentualnego odwoływania sesji.
 • Nie wydajemy zaświadczeń i opinii, które mogłyby dotyczyć przebiegu i treści terapii lub konsultacji.

Nasi psychoterapeuci prowadzący terapię:

 • Anna Fil
  Anna Fil

  Kwalifikacje uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
  Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, dotyczących psychologii i psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapueutów.

 • Anna Suszek
  Anna Suszek

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzależnień uzyskała w ramach Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków na KUL. Uzyskała również Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień rekomendowany przez Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest w trakcie kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w KrakowieDoświadczenie zawodowe zdobywała pracując z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi w placówkach odwykowych, ośrodkach stacjonarnych i poradni uzależnień. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora.

  Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, udzielając pomocy osobom nadużywającym jednej lub więcej substancji, bądź uzależnionym od hazardu lub Internetu.

 • dr Olga Kurek-Ochmańska
  dr Olga Kurek-Ochmańska

  Psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Z wykształcenia socjolożka, medioznawczymi, stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel akademiki z 15-letnim stażem.  

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidulanej dorosłych i młodzieży. W pracy terapeutycznej skupia na leczeniu zaburzeń osobowości. Ponadto pracuje z pacjentami z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami nastroju, lękami, osobami mającymi problem w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji. 

  Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

  Doświadczenie terapeutyczne zdobywa w Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 • Ewa Kusak
  Ewa Kusak

  Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją.

  Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

 • Ewa Steliga
  Ewa Steliga
  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także poprzez udział w wykładach i seminariach dotyczących problematyki życia psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.
   
  Swoje doświadczenie zdobywała pracując z rodzinami i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi Psychoterapię dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, z problemami na tle nerwicowym, osobom w depresji, przechodzącym przez kryzysy związane ze zmianą pełnionych ról, a także z zaburzeniami osobowości.

   

 • Gabriela Woś
  Gabriela Woś

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

  Doświadczenie zawodowe zdobywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące, gdzie pracuje z młodzieżą oraz w Zespole Szkół w Czarnej pracując jako pedagog specjalny. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i  kursach poświęconych tematyce psychoterapii.

  W gabinecie  prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

   

 • Joanna Piotrowska
  Joanna Piotrowska

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach dotyczących psychoterapii.

  Ukończyła socjologię w Collegium Civitas oraz psychologię kliniczną i zdrowia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.

 • Kamil Sawa
  Kamil Sawa

  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczn w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach dotyczących psychoterapii.

  Ukończył pedagogikę w specjalności profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.

 • Maja Gumuła
  Maja Gumuła

  Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też ukończyła dwuletni Kurs Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

  Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz
  w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących psychoterapii i problemów życia psychicznego.

  Prowadzi Psychoterapię dorosłych, młodzieży i par. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz borykającymi się z trudnościami w relacjach partnerskich, małżeńskich.

  Pomaga osobom borykającym się z zaburzeniami osobowości, przechodzącym przez kryzysy rozwojowe, związanymi z biegiem życia i zmianą pełnionych ról, a także doświadczającymi nagłych utrat. Pracuje pod stałą superwizją.

 • Małgorzata Gorzelnik
  Małgorzata Gorzelnik

  Małgorzata Gorzelnik, magister psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie doskonali swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach poświęconych tematyce psychoterapii i psychologii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapeutów. 


  Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz konsultacje rodzicielskie, skierowane do rodziców pragnących uzyskać wsparcie w procesie wychowawczym dzieci oraz ukształtować właściwe metody odziaływań. 

 • Monika Niedźwiecka
  Monika Niedźwiecka

  Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia dzieci, młodzieży oraz rodziny. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna. Ponadto posiada wykształcenie pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobywała między innymi podczas pracy w Telefonie Wsparcia dla osób dorosłych doświadczających trudnych stanów emocjonalnych. Współpracowała także z Towarzystwem Nowa Kuźnia, gdzie współtworzyła wszelkiego rodzaju szkolenia oraz warsztaty z wiedzy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

  Brała udział w kursach doszkalających oraz warsztatach. Między innymi: kurs doszkalający z tematyki zaburzeń seksualnych kobiet, szkolenie z diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, szkolenie z rozwoju psychoseksualnego dziecka, warsztat TUS — trening umiejętności społecznych.


 • Patrycja Osnowska
  Patrycja Osnowska

  Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również roczne szkolenie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów. Doświadczenie zawodowe zdobyła na oddziałach ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada 18-letnie doświadczenie pedagogiczne.

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię w języku polskim, angielskim oraz włoskim.

 • Paweł Kopeć
  Paweł Kopeć

  Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kwalifikacje uzyskał w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Sukcesywnie doskonali swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach dydaktycznych oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego.

  Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi, z problemami na tle nerwicowym, z zaburzeniami osobowości, osobom w depresji, a także z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji
  z innymi.

 • Tomasz Guzik
  Tomasz Guzik  Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskuje w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, dotyczących psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych psychoterapueutów. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Umów się

Umów się za pomocą formularza lub zadzwoń do nas
534 066 978
Rejestracja odbywa się w godzinach 
od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

Dla Państwa wygody oferujemy terapię w trzech rożnych, dogodnych lokalizacjach w Rzeszowie

 • ul. Aleksandra Kamińskiego 2 ul. Aleksandra Kamińskiego 2
  35-211 Rzeszów
 • ul. Lenartowicza 17a/63 ul. Lenartowicza 17a/63
  35-051 Rzeszów
TOP